اره عمود بر

amodbor

اره افقی بر

اره پروفيل بر

اره فارسی بر

اره گردبر

gerdbor

اره مویی برقی

اره درخت بر برقی

اره عمود بر شارژی

اره افقی بر شارژی

اره ميزی

اره آب صابون

اره نواری