قيچی ورق بر

varaghbor

قيچی ميلگرد بر زمينی

قيچی مفتول بر

قيچی كابل بر

قيچی همه كاره

hame

قيچی باغبانی

قيچی شاخه زن

قيچی شمشاد زن

قيچی لوله سبز

sabz